۸ آذر ۱۳۹۲

دست از زنداني كردن كارگران معترض برداريد.


در شرايطي كه كارگران و زحمتكشان جهان، و به ويژه اروپا، نسبت به تحميل رياضت اقتصادي و سياست‌هاي اقتصادي نئوليبرالي و شرایط سخت بیکاری و خصوصی‌سازی، جدي‌ترين اعتراضات را نسبت به دولت‌هاي خود دارند، دولت ایران با دولت‌هاي اين كشورها به توافق مي‌رسد و به عقب‌نشيني‌هاي معنادار دست مي‌زند و هم‌زمان، با تشديد فشار به طبقه‌ي كارگر و اقشار محروم در داخل، براي بريدن هر صداي اعتراضي به زور متوسل مي‌شوند و با اخراج و زندان و... مي‌خواهند مشكلات معيشتي مردم را در زير تنگناهاي امنيتي پنهان كنند تا صدا از هيچ گرسنه‌اي بر نيايد و هيچ كارگري بر ستمي اعتراض نكند كه بنيادش را به باد مي‌دهد. اين تدبيري ست كه دولت جديد تا كنون براي زحمتكشان اعمال كرده است. اخراج‌سازي‌ها و امنيتي كردن اعتراضات كارگري راه برون‌رفت مدبرانه‌ی ادعايي دولت از بحران‌هاي هزار توي موجود نيست.
كانون مدافعان حقوق كارگر، ضمن محكوم كردن بازداشت كارگران معترض کارخانه پلی اکريل اصفهان- جواد لطفی، عباس حقيقی، کيومرث رحيمی و احمد صابری- و ديگر فعالان كارگري، فشار به كارگران را پايمال كردن ابتدايي‌ترين حقوق انساني مي‌داند و خواستار آزادي بي‌قيد و شرط همه ي كارگران و فعالان كارگري زنداني از جمله رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، افشین ندیمی، مهرداد صبوری، وفا قادری، پدرام نصرالهی و سایر زندانیان سیاسی است.
كانون مدافعان حقوق كارگر، همچنين ضمن حمايت از كارگران معترض کارخانه پلی اکريل اصفهان براي خواست‌هاي به حق‌شان، خواستار همبستگي طبقاتي كارگران براي رسيدن به حقوق حقه‌ي خود مي‌باشد.
كانون مدافعان حقوق كارگر از مبارزات قهرمانانه‌ي كارگران در همه جهان و به ويژه كارگران كشورهاي اروپايي حمايت كرده و خواستار همبستگي بين‌المللي براي مبارزه كارگران عليه ستم طبقاتي ست.

کانون مدافعان حقوق کارگر – آذر 92

هیچ نظری موجود نیست: