۲۸ اسفند ۱۳۹۱

تبریک سال نو

بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب
که باغ ها همه بیدار و بارور گردند
امسال بهار را در شرایطی آغاز می کنیم که فشارهای اجتماعی واقتصادی بر کارگران و زحمتکشان هم چنان تداوم دارد، گراني های سرسام آور و افزایش ناچیز دستمزدها برای سال آینده هم چنان حاکی از سخت تر شدن زندگی برای اکثریت قاطع مزد و حقوق بگیران و کسانی است که مجبورند نیروی کار خود را بفروشند تا زندگانی را بگذرانند. تحریم های بین المللی که لبه ی تیز آن متوجه مردم تحت ستم است گذران زندگی را هر روز سخت تر كرده و بر نگراني ها مي افزايد. از يك سو گسترش خصوصي سازي و از سوي ديگر موج بیکارسازی گریبان جامعه را گرفته است، درعین حال فعالان کارگری و اجتماعی براي كوچك ترين اعتراضي نسبت به اين همه ستم، هم چنان تحت فشار های زندان و تعقیب قرار دارند.
اما مگر قرار است زمستان دائمی باشد و شب بی پایان . سرسختی زمستان در برابر ضرورت روییدن جوانه ها سر فرود می آورد و نسیم صبح هر بامداد نوید می دهد که شب زندگی را پایانی است که آن هم از درون تلاش و کوشش ما برمی خیزد.
از همین رو بهار را با امید ِسالی بهتر و پربارتر آغاز می کنیم و نوید روزهای پربارتری را به جوانه های نو رسیده اين باغ خزان زده می دهیم زیرا که عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد.
کانون مدافعان حقوق کارگر
نوروز 1392

هیچ نظری موجود نیست: