۶ اسفند ۱۳۹۱

یک خبر

یاور

خبر استثنایی بود و داغ. داغ تر از تابستان های پارس جنوبی. به سرعت توفان درهمه ی پروژه ها گردبادگونه پیچید و هیجان بوجود آورد. ساده اندیشان و زود باوران به ذوق آمدند:
- " دیدید کارگران چه کردند. ؟!"

۱ اسفند ۱۳۹۱

چاره ي ناچاري

باز اين گرگ گراني سر رسيد
بره هاي مزدمان را بر دريد

۲۴ بهمن ۱۳۹۱

در مورد این اخبار نظر بدهید

یاور

در یک جامعه در حال ویرانی که گرانی و تورم باعث پرواز نان از سفره ی مردم شده است و اکثریت بزرگی از افراد جامعه به خصوص در روستاها و اقوام کوچنده با این مبلغ ناچیز که به نام یارانه به آن ها پرداخت می شود، روزگار می گذرانند، شیوه

۲۱ بهمن ۱۳۹۱

در فصل تعيين حد اقل دستمزد

علیرضا ثقفی خراسانی

هر ساله در فصل آخر سال و بيشتر اوقات در روزهاي پاياني سال، حداقل دستمزد يا افزايش دستمزد مورد بحث قرار مي گيرد. اين بخش از تعيين ميزان دستمزد و مزاياي نيروي كار در سال آينده، همواره مناقشه برانگيزترين مساله مورد بررسي بوده است.

۱۷ بهمن ۱۳۹۱

اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به پیش نویس قانون کار و تامین اجتماعی

کارگران و زحمتکشان ایران که در چنین روزها و هفته هایی در سال 1357 با هزاران امید و آرزو به منظور دست یافتن به شرایط بهتر کار و زندگی و برقراری عدالت اجتماعی مبارزات خود را که از ماهها پیش شدت یافته بود به اوج رسانده و با این

۱۶ بهمن ۱۳۹۱

پسرم و گنجشگ های خیابان

فریبرز رییس دانا


خیلی هم نگران نباش

پسرک دلبند و نا آرامم

با معلمانت – که دیدم به گنجایش روح تو، خنده بر شیار گونه ندارند –