۸ آبان ۱۳۹۱

از حقوق زندانيان سياسي و كارگري دفاع كنيم


بر طبق اطلاع از زندان تبريز، محمد جراحي (فعال كارگري كه به 6سال حبس محكوم شده و درزندان تبريز مشغول گذراندن دوران حبس خود است) تحت فشارهاي شديد رواني و جسمي قرار دارد. اين زنداني توسط زندانيان عادي (با تحريك زندان بانان)

۲ آبان ۱۳۹۱

گفت و گو در راه خوابگاه

ياور

هوا چند روزي است كه بدون هيچ حركت و نوساني است. گرما و رطوبت هواي شرجي، همراه با چاشني گازهاي سنگين بر سر پروژه ها هوار شده اند. بامداد امروز از روز گذشته بدتر شده است. تغييرات هوا به گونه اي است كه توصيفش دشوار است.

۲۵ مهر ۱۳۹۱

سرمايه داري در چين

نويسنده پل گاور - مترجم عليرضا ثقفي 
1 سپتامبر2012

اگر كارخانه هاي توليد پنبه در منچستر نماد سرمايه داري قرن 19 و خط توليد كارخانه فورد نماد اصلي سرمايه داري در قرن بيستم بود، كمپاني فاكس كان (FOXCONN ) نماد سرمايه داري در اوايل قرن بيست و يكم است . 

۲۰ مهر ۱۳۹۱

گزارش تجمع كارگران شركت واحد در مقابل شهرداري و پيروزي كارگران

از ساعت 8 ونيم صبح روز سه شنبه .. مهر ماه حدود 200 نفر از رانندگان شركت واحد و اعضاي سنديكاي كارگران اين شركت در مقابل شهرداري تهران تجمع كردند. تجمع كارگران كه ابتدا جلوي كتابخانه ي پارك شهر و پس از ساعتي به طرف مجلس

۱۶ مهر ۱۳۹۱

دانش آموختگان دانشگاه ها و كار در پروژه هاي نفتي

ياور

شناخت عمومي از قانونمندي ها و جهت گيري هاي اقتصادي در يك جامعه مي تواند عملكرد دست اندر كاران قدرت و سياست گذاران اقتصادي را كنترل و از هرز رفتن منابع و ثروت هاي عمومي جلوگيري كند، ولي با تاسف فراوان درك و شعور اجتماعي

۱۲ مهر ۱۳۹۱

ضرورت همبستگي و اتحاد در جامعه كارگري


در يكي دو ماه اخير حوادث تلخ و وحشتناكي رخ داده كه هيچ انسان آزاده اي نمي توانست در محكوميت آن ترديد داشته باشد و مايه تاسف جامعه ي كارگري از يك طرف و ضرورت هوشياري ومقابله با چنين حوادثي از طرف ديگر خود را نشان داد.

۱۱ مهر ۱۳۹۱

راه پيروزي

علي يزداني

جسم ما بر زير پاي سودشان فرسود , شد
جان ما در خدمت سرمايه هاشان دود شد