۱۰ آذر ۱۳۹۱

پاي برهنه ات به ره باد


علی یزدانی

اي خلق اگر سرت به كار است
گر در عمل تو اعتبار است
نان بر سر سفره ات اگر نيست
مزدت به جفا در احتكار است
بيهوده مخور غم جهان را
ذهنت اگر آشفته مدار است
غمگين مشو زان كه از تعهد
در صندوق سروران دلار است
هم وام كلان و كم بها هم
در دام قمارشان شكار است
از سري و محرمانه و سود
اخبار مهم شان قطار است
چون در پي كار پر تلاشت
سرمايه و سود برقرار است
در سطح جهان و ميهنت نيست
امنيت و خانه ات نزار است
پس پاي برهنه ات به ره باد
زان رو كه سپاه زر سوار است

هیچ نظری موجود نیست: