۱۹ شهریور ۱۳۹۱

تصحيح خبر

با پوزش فراوان در خبر اخراج كارگران از واحد توليدي قارچ ملارد اشتباهي رخ داده كه به اين وسيله تصحيح مي شود:
از 430 نفر كارگر و كارمند اين واحد تنها 360 تن باقي مانده و بقيه مشمول تعديل نيرو شده اند. يعني حدود 70 نفر تعديل شده اند.
خواهشمنديم اين اصلاحيه را در كنار خبر اوليه ، منتشر كنيد.
با تشكر و پوزش مجدد
كانون مدافعان حقوق كارگر

هیچ نظری موجود نیست: