۳ شهریور ۱۳۹۱

شرايط كار براي كارگراني كه در شركت هاي خارجي كار مي كنند بسيار دشوار است.

شركت ديليم يكي از اين شركت هائي است كه تابعيت كره اي دارد و در پرو‍ژه هاي نفت وكاز به خصوص در پارس جنوبي فعال است اين شركت در قراردادهاي جديدش دو ونيم روز مرخصي ماهانه كارگران را از ليست پرداخت ها حذف كرد واعلام نمود كه
اين تعطيلي درمبلغ قرارداد منظور شده است و درحقيقت بخشي از حقوق نيروي كار را از جيب كارگران به جيب كره اي ها مي ريزد.
سوال اين جاست كه چرا يك شركت خارجي كه در حال كسب سود ميليارد دلاري از منابع ماست به قانون كارپشت مي كند. شركت ديليم به عنوان يك شركت بين المللي درمورد زير پا گذاشتن قوانين موجود بايد پاسخگو باشد.
با توجه به اين كه قوانين كار در ايران رسما لغو نشده است و تعديل ساختاري و خصوصي سازي با وجود قانون كار اعمال مي شود و با توجه به اين كه شركت هاي خارجي در ايران نمي توانند بر خلاف قوانين كشوري (قانون كار) عمل نمايند و هيچ اطلاعيه اي هم صادر نشده كه شركت هاي خارجي بتوانند با مقررات و قوانين كشور خود در اينجا كار كنند از اين رو شركت ديليم (كره اي) با زير پا گذاشتن قوانين قراردادهايي را با نيروي كار ايراني وضع مي كند كه عملا سنوات، دو روز نيم مرخصي ماهانه و عيدي و پاداش سالانه حذف مي گردد و اعتراض كارگران را با اخراج آنان پاسخ مي گويد. حذف اين سه مورد دقيقا سه ماه حقوق يك نيروي كار است كه 24 ساعته در خدمت پروژه آن هم در پارس جنوبي است.
كارگري كه ماهي 5 روز مي تواند درخانه باشد و بقيه را در كارگاه شركت ديليم در خدمت كار است (با توجه به دو روز براي رفت و آمد جمعا 7 روز مرخصي) شرايط نامساعد آب و هوايي شرايط نامساعد آلودگي هاي گازي و شرايط سختي كار براي روز 12 ساعت كاررا پشت سر مي گذارد. در اين شرايط وضعيتي است كه بايد حقوق فوق العاده دريافت كند وتحمل اين وضعيت به فرسودگي جسمي ورواني او مي انجامد ولي اين شركت بيگانه به دليل حمايت غيرمستقيم بعضي نهادها وبي توجهي اداره كار از شرايط سوءاستفاده كرده و در سال سه ماه حقوق نيروي كار كارگران را به جيب مي زند تا سودهاي خود را افزايش دهد .نهادهاي مسئول هم با بي خيالي نظاره گر اين اجحاف به نيروي كار كارگران هستند.

هیچ نظری موجود نیست: