۲۲ خرداد ۱۳۹۱

همت بدرقه ي راه كنيد همراهان

باخبر شديم محمد استيري درمشهد بدرود حيات گفته است. وي فرزند رنج و كار، از اعضاي سنديكاي كارگران كتابفروش تهران واز نخستين كساني است كه بعد از بهمن 57 ، در كنار زنده ياد كاوه شكري و ديگر ياران كارگرش، تلاش كردند خانه ي كارگر را به عنوان تشكلي مستقل براي حمايت از منافع كارگران به كار گيرند.
ما ضمن تسليت به خانواده ي اين عزيز ، اميدواريم دوستان وي در عرصه ي نشر و كتاب راه وي را ادامه دهند و در احياي تشكل مستقل كارگران شاغل در اين حوزه اهتمام ورزند. 

كانون مدافعان حقوق كارگر
22خرداد 91

هیچ نظری موجود نیست: