۱ فروردین ۱۳۹۱

تبريك سال نو كانون مدافعان حقوق كارگر

صبح گرديده، آب يخ بسته است
در همه قريه برف بنشسته است
بر سر كهسار آفتاب صبح
تاج بنهاده است بر نقاب صبح
"نيما"

گويي بهاري است كه هنوز يخبندان باز نشده است؛ بهاري كه به رغم شكوفايي گل ها، بر پشت سر گذراندن زمستان، خنده بر لبان كارگران و زحمتكشان نيامده زيرا كه فقر و تنگدستي گراني و بيكاري هم چنان آنان را تحت فشار قرار داده است و حداقل حقوق تعيين شده براي كارگران با توجه به تورم و گراني موجود بيشتر به دهن كجي به زحمتكشان مي ماند.

علاوه بر آن زنداني بودن فعالان كارگر هم چون مددي، شهابي، اخوان، ابراهيم زاده، زماني، جراحي، بوداغي، فراحي شانديز و.... تحت حكم بودن تعدادي ديگر هم چنان نشان از آن دارد كه دفاع از حقوق كارگران و زحمتكشان و اقشار تحت ستم جرم محسوب مي شود و با احكام سنگين وكلاي آنان همانندعبدالفتاح سلطاني و نرگس محمدي و تداوم زنداني بودن روزنامه نگاراني همانند كيوان صميمي، مسعود باستاني و ... هم چنان فضاي سنگيني بر فعاليت هاي اجتماعي حاكم است. همه ي اينها درحالي است كه سايه ي شوم جنگ امپرياليستي نيز بر سر مردم سنگيني مي كند.

با همه ي اين احوال آن چه اميد مي دهد اين است كه هيچ چيز ثابت نمي ماند و شكوفايي بهار نشانگر تغيير و دميدن صبح نشانگر پايان شب است. هر چند كه هنوز يخ ها آب نشده باشند و يا آفتاب همه جا را فرا نگرفته باشد، اما اميد از آن رو در دل ها زنده است كه تلاش بي وقفه زحمتكشان و كارگران براي زندگي بهتر ادامه دارد.

كانون مدافعان حقوق كارگر

نوروز 91

هیچ نظری موجود نیست: