۷ بهمن ۱۳۹۰

شاهرخ زماني ومحمد جراحي هم چنان در بند قرنطينه زندان تبريز نگهداري مي شوند

کانون مدافعان حقوق کارگر- برابر اخبار رسيده، شاهرخ زماني ومحمد جراحي در بند قرنطينه بدون لباس گرم و وسائل گرم كننده در شرائط سختي به سر مي برند. همچنان پس از ده روز، زندان بانان از ملاقات خانواده و در يافت لباس گرم براي اين دو زنداني جلوگيري مي كنند. مقامات زندان به اعتراض هاي مكرر اين دو زنداني تاكنون توجه نكرده و بدين وسيله آنان را تحت فشارهاي جسمي و رواني قرار مي دهند؛ در حالي كه داشتن لباس گرم از حقوق اوليه زنداني است.

هیچ نظری موجود نیست: