۵ بهمن ۱۳۹۰

بیماری بهنام ابراهیم زاده و جلوگیری از مراجعه وی به درمانگاه

کانون مدافعان حقوق کارگر- بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و حقوق کودک، مدت هاست دچار درد شدید در ناحیه گوش و دندان شده است و زندانبانان زندان اوین، مانع مراجعه او به درمانگاه زندان هستند.
بهنام ابراهیم زاده، که محکوم به پنج سال حبس شده و بیستمین ماه حبس خود را در بند 350 زندان اوین می گذارند، هنگام بازجویی در سال 1389 از ناحیه پرده گوش دچار آسیب شد و تا کنون اجازه دسترسی به درمان نداشته است. خانواده ابراهیم زاده در اعتراض به محرومیت بهنام از درمان، به مقامات شکایت کرده اند.
قابل ذکر است که بهنام ابراهیم زاده، پیشنهاد درخواست "عفو مشروط" را رد کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: