۱۲ فروردین ۱۳۹۰

به كميته ی تعيين دستمزد: بودن يا نبودن

فلزبان

نان كه مي خورم

با خميرهايش

وصل به فردا مي كنم –

بودن را!

يك چنين سست

تار و پودي –

ديده اي؟

دست مريزادم بگو

من –

زنده ام.

بهمن 89

هیچ نظری موجود نیست: