۱ دی ۱۳۸۹

اطلاعيه كانون مدافعان حقوق كارگر درباره دستگيري فريبرز رييس دانا

نيمه شب شنبه 27 آذر 89، ماموران امنيتي با ورود به منزل فريبرز رييس دانا،‌اقتصاددان ، يار ديرين كانون مدافعان حقوق كارگر، به بازرسي منزل مسكوني و ضبط كامپيوتر و دست نوشته هاي وي مبادرت كرده، و پس از يك ساعت او را بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل كردند.

اين دستگيري چند ساعت پس از آن صورت گرفت كه رييس دانا در اقدامي شجاعانه اعلام كرده بود كه اجراي هدفمند سازي يارانه ها فشردن گلوي كارگران و زحمتكشان و حمله همه جانبه به سفره ي خالي آنان است.


دستگيري وي بيانگر آن است كه حمله كنندگان به سفره ي خالي مزدبگيران و كارگران مي خواهند اعلام كنند كه هيچ گونه اعتراضي را تحمل نخواهند كرد وبا ايجاد فضاي قبرستاني مي خواهند هر گونه اجحافي را بر مردم روا دارند.

كانون مدافعان حقوق كارگر ضمن حمايت همه جانبه از نظرات قاطع اين اقتصاددان دردفاع از زندگي كارگران وزحمتكشان، خواهان آزادي بي قيد وشرط و فوري اوست. رييس دانا هيچ جرمي جز بيان خواسته هاي كارگران و زحمتكشان مرتكب نشده است. زبان و قلم گوياي او خواسته هاي واقعي ميليونها انسان زحمتكشي است كه در زير خط فقر زندگي مي كنند.

كانون مدافعان حقوق كارگر بار ديگر هشدار مي دهد كه نشان دادن قدرت به كارگران و زحمتكشان ودستگيري روشنفكران مدافع آنان مشكلات مردم مارا نه تنها حل نخواهد كرد بلكه بر شدت وحدت آن خواهد افزود وكارگران و زحمتكشان و مردم تحت ستم را در مسير احقاق حقوق از دست رفته خود مصمم تر خواهد كرد .

كانون مدافعان حقوق كارگر

هیچ نظری موجود نیست: