۱۵ خرداد ۱۳۸۹

در حمایت از اعلام روز مبارزه با سانسور

کانون نویسندگان ایران روز 13 آبان را - سالگرد قتل نویسندگان ،محمد جعفر پوینده ومحمد مختاری - به عنوان روزمبارزه با سانسور اعلام کرد.سانسور که امروزه به یکی از اصلی ترین عامل بازدارندگی در زندگی ما تبدیل شده است بر تمام اقشار و طبقات محروم مردم اثری مخرب دارد و مانع دسترسی کلیه آحاد مردم به فرهنگ ،اخبار و اطلاعات می شود ،  سانسور باعث عدم آگاهی کارگران و زحمتکشان از حقوق اولیه خود و همچنین جلوگیری از آگاهی آنان در زمینه ایجاد تشکل های کارگری و نهادهای صنفی برای احقاق حقوق خود می شود. سانسور مردم را از دستیابی به حقوق اولیه خودو آگاهی از قوانین بین المللی در حمایت از حقوق بشر و حقوق اولیه زندگی محروم می کند.

سانسور مانع شکوفایی استعدادهای فرزندان کارگران و زحمتکشان وهمه آحاد مردم می شود.
سانسور مانع گسترش هنر و اندیشه در همه زمینه ها می گردد.
سانسور مانع از آن می شود که کارگران و زحمتکشان از داشتن نهاد اطلاع رسانی مستقل بهره مند گردند.
ما از اعلام این روز به عنوان روز مبارزه با سانسور استقبال کرده و خواهان رفع هر گونه سانسورهستیم.
سانسورگران باید بگویند از چه چیز واهمه دارند و سانسور برای چیست؟
کانون مدافعان حقوق کارگر
آذر 1387

هیچ نظری موجود نیست: