۱۵ خرداد ۱۳۸۹

منشور کانون مدافعان حقوق کارگر

به منظور دفاع از حقوق بنیادی کارگران که در این منشور مزد وحقوق بگیران تعریف شدهاند، کانونی به نام  کانون مدافعان حقوق کارگر در چارچوب مندرجات این منشور واساسنامهای که به تصویب مجمع عمومی رسیده، تشکیل شده است.
برخورداری از کلیهی  حقوق ومزایایی مندرج در اعلامیه و میثاقهای جهانی حقوق‌بشر، کنوانسیونهای بینالمللی، حقوق کار و حقوق اجتماعی، قانون اساسی و قوانین داخلی  طبیعیترین حق کارگران است. مهم‌ترین این حقوق عبارتند از:

1.       حق اشتغال و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه
2.       حق برخورداری از امنیت شغلی
3.       حق برخورداری از پوشش تامین اجتماعی مناسب
4.       حق برخورداری از آزادیهای سیاسی و اجتماعی (آزادی بیان، اندیشه وهر گونه اعتراض)
5.        برخورداری آزادانهی حق ایجاد تشکلهای مستقل برای همهی کارگران و مزد و حقوقبگیران
6.       حق برخورداری از مسکن مناسب
7.       شرکت موثر نمایندگان واقعی کارگران در جریان قانون گذاری در زمینه حقوق کارگران
8.       رفع هر گونه  تبعیض‌ درمحیط کارو منع کار کودکان
کانون نهادی است دائمی که در چارچوب این اساسنامه درجهت تحقق اهداف فوق فعالیت خواهد کرد.
اساس نامه
فصل اول
کلیات:
ماده 1 – تعریف:
کانون مدافعان حقوق کارگر که در این اساس نامه به اختصار کانون نامیده می شود تشکیلاتی است فراگیر که مدت آن نامحدود و تابعیت آن ایرانی و مرکز آن در تهران است. با تصویب هیات اجرایی می توان شعب کانون را در سایر نقاط کشور تاسیس کرده  یا محل شعبه‌ی ایجاد شده را در همان حوزه تغییر داد.
ماده 2- هدف:
کانون بر مبنای منشور مصوب مجمع‌عمومی در دفاع از حقوق کارگران فعالیت می‌کند.
فصل دوم
عضویت:
ماده 3 – عضویت در کانون برای کلیه‌ی اشخاصی که منشور و اساس نامه‌ی کانون را پذیرفته و حق عضویت بپردازند، آزاد است.
تبصره:معرفی دو نفر از اعضا برای پذیرش اعضای جدید الزامی است.
ماده 4- لغو عضویت : در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، بر اساس صورتجلسهی هیات اجرایی عضویت فرد به حالت تعلیق در میآید:
-          نقض تمام یا برخی از مواد منشور یا اساسنامه
-          همراهی و هم کاری با محافل ضد کارگری
تبصره: تصمیم قطعی درمورد اخراج یا ادامهی عضویت عضو تعلیق شده با مجمع عمومی است.
فصل سوم
ارکان
ماده 5 - ارکان کانون عبارتند از:
1.       مجمع عمومی
2.       هیات  اجرایی
3.       بازرسان
4.       کمیسیون‌ها
ماده 6 - تعریف مجمع عمومی: مجمع عمومی بالاترین ارگان تصمیمگیری کانون است و به دو شکل عادی و فوق‌العاده نشست‌های خود را برگزار می‌کند.
ماده 7 - مجمع عمومی عادی: مجمع‌عمومی هر سال یک بار به طور منظم تشکیل می‌شود.
ماده 8 – مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده: مجمع فوق العاده در صورت نیاز به درخواست هیات اجرایی، یا بازرسان و یا یک چهارم اعضا تشکیل می‌شود. وظایف و اختیارات و نحوه‌ی اداره‌ی مجمععمومی فوقالعاده برابر مجمععمومی عادی است.
وظایف و حدود اختیارات مجمععمومی :
ماده 9 - استماع گزارش فعالیت سالانه‌ی هیات اجرایی و بازرسان و تصویب آن
ماده 10 - تعیین خط مشی و برنامه کانون در فاصله بین دو مجمع
ماده 11 – تصویب یا اصلاح اساس نامه و منشورکانون
ماده 12- انتخاب یا تغییر اعضای هیات اجرایی و بازرسان
ماده 13 – تصمیمگیری در مورد ادامه عضویت و یا اخراج اعضای تعلیق شده
ماده 14 – تعیین میزان حق عضویت
ماده 15 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در سایر اموری که منطبق با اساسنامه کانون به مجمع پیشنهاد میشود.
ماده 16– چگونگی برگزاری واداره مجمععمومی: جلسات مجمععمومی به وسیله‌ی 6 نفر، رئیس، نایب‌رئیس و منشی و 3 ناظر که از میان داوطلبان با اکثریت نسبی حاضران انتخاب می‌شوند، اداره خواهد شد.
ماده 17- حضور دست کم نصف به اضافه یک اعضا برای رسمیت یافتن مجمع ضروری است. در صورت نرسیدن به حد نصاب به فاصله حداقل 15 روز جلسه دیگری با هر تعداد از اعضا که کمتر از یک سوم نباشد ، رسمیت می یابد.
ماده 18- اتخاذ تصمیم در مورد هر مساله دیگری که در صلاحیت مجمععمومی فوقالعاده نباشد.
ماده 19- هرگونه تغییر در مقررات ومواد این اساسنامه واتخاذ تصمیم نسبت به انحلال کانون درصلاحیت مجمععمومی فوقالعاده است. نصاب رسمیت حضور دوسوم اعضائ کانون در جلسه است .هیچ مجمع فوقالعادهای با حضور کمتر از نصف اعضائ کانون قادر به اتخاذ تصمیم نیست.
هیات اجرایی:
ماده 20 – هیاتاجرایی برگزیده‌ی مجمع‌عمومی به روش رایگیری مستقیم و مخفی و مسئول اجرای مصوبات آن (پیشنهاد: وتدوین سیاستهای کانون) برای مدت 2 سال است.
ماده 21 – تعداد اعضای اصلی هیاتاجرایی هفت نفر واعضائ علیالبدل چهار نفر است.
ماده 22 – اعضای هیاتاجرایی در اولین جلسه بعد از مجمععمومی از بین خود 4 نفر را به عنوان دبیر هیاتاجرایی، معاون دبیر، منشی و خزانه‌دار برای مدت یک سال انتخاب می‌کنند.
تبصره: هر یک از اعضای هیاتاجرایی تنها میتوانند یکی از سمت‌های موضوع ماده 22 یا مسوول کمیسیون‌ها باشند.
ماده 23- تصویب برنامه و طرحهای پیشنهادی کمیسیونها بر عهدهی هیاتاجرایی است.
ماده 24- دریافت پیشنهاد عضویت افراد و تصمیم گیری درمورد آن به عهدهی هیاتاجرایی است.
ماده 25- تصمیم‌گیری در باره تعلیق عضویت برابر اساس‌نامه
ماده 26- تصویب دستور جلسه مجمع‌عمومی و ارائه گزارش فعالیتهای هیات به مجمععمومی وظیفه‌ی هیات‌اجرایی است.
ماده 27- گشایش حساب بانکی با سه امضا و حق برداشت دو نفر از سه نفر صاحب امضا وظیفهی هیات اجرایی است.
ماده 28- هیات اجرایی میتواند از میان خود یک نفررا به عنوان سخنگو انتخاب کند.
ماده 29- جلسات هیات اجرایی با حضور دو سوم اعضائ اصلی رسمیت مییابد و باید حداقل 15 روز یک بار تشکیل شود.
تبصره :در صورت غیبت اعضائ اصلی هیات اجرایی به صور ت  متناوب غیرموجه به مدت پنج جلسه وبطور متوالی غیرموجه به مدت سه جلسه  بعد از بررسی در جلسات اجرائی  به ترتیب آرا از اعضائ علیالبدل استفاده میشود.
ماده 30- اتخاذ تصمیم درهیات اجرایی با رای مثبت نصف به اضافه یک حاضران درجلسه رسمی انجام میشود.
ماده 31- اعضائ هیات اجرایی میتوانند حداکثر در دو دورهی متوالی کاندیدا و انتخاب شوند.
وظایف دبیر هیات‌اجرایی
ماده 32 - دبیر هیات اجرایی مسئول هماهنگی میان کمیسیونهای کانون است.
ماده 33 - دبیر هماهنگکننده (تعیین زمان و مکان) ومسئول تشکیل جلسات عادی و فوقالعاده هیات اجرایی است.
ماده 34 - تمامی اختیارات و مسئولیتهای دبیر درصورت غیاب وی به معاوندبیر تفویض میگردد.
خزانه‌دار:
ماده 35 - خزانه‌دار مسوول امور مالی کانون است وکلیهی اوراق بهادار کانون با امضائ خزانهدار معتبر خواهد بود.
وظایف واختیارات:
ماده 36- اداره امور مالی کانون
ماده 37- تنظیم ونگهداری دفاتر و اسناد مالی کانون
ماده 38- دریافت حق عضویت وکمکهای مالی تصویب شده توسط هیات اجرایی، ارائه رسید وثبت در دفاتر
ماده 39- ثبت ونگهداری اموال منقول وغیرمنقول ونظارت بر هرنوع عملیات مالی کانون
ماده 40- تهیه وتنظیم ترازنامه مالی کانون جهت ارائه به هیات اجرایی وبازرسان و مجمع عمومی که در محل کانون در اختیار بازرس قرار می‌دهد.
منشی:
ماده 41 - منشی مسئول انجام امور دفتری،هم آهنگی امور جاری هیاتاجرایی  ثبت صورت جلسات و نگهداری دفاتر واسناد غیر مالی کانون است.
بازرسان:
ماده 42 – مجمععمومی دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل از میان اعضائ کانون با رای مخفی اکثریت نسبی برای مدت یک سال انتخاب میکند. تجدید انتخاب بازرسان برای یک دورهی دیگر بلامانع است.
تبصره: باخاتمهی مدت ماموریت بازرسان تا زمان انتخاب وشروع به کار بازرسان جدید، بازرسان دوره گذشته هم چنان مسئول انجام وظایف محوله هستند.
اختیارات و وظایف:
ماده 43- نظارت برانطباق کلیه امور کانون با منشور، اساسنامه و آئین نامههای مصوب و تصمیمات مجمععمومی
ماده 44- فراخوان به مجمع عمومی فوقالعاده.
ماده 45- رسیدگی به شکایت اعضا و درصورت لزوم تهیهی گزارش وارائه به مجمععمومی وهیات‌اجرایی.
ماده 46- نظارت و رسیدگی به دفاتر اوراق واسناد مالی.
ماده 47- اظهارنظر در باره‌ی تراز مالی به مجمععمومی.
ماده 48- بازرسان میتوانند بدون حق رای در جلسات هیات اجرایی شرکت کنند.
تبصره1:کلیهی وظایف واختیارات فوق برای هریک از بازرسان بطور جداگانه محفوظ است.
تبصره 2:هزینههای مورد نیاز بازرسان با تصویب هیات اجرایی قابل‌پرداخت است.
کمیسیون‌ها
ماده 49 - کمیسیونها بازوی اجرائی سیاست های کلی کانون هستند که به تصویب هیات اجرایی رسیده است.
وظایف کمیسیونها:
ماده 50 -  کمیسیونها موظف به دریافت طرحهای پیشنهادی اعضا وپس از تصویب درکمیسیون ارایه به هیات اجرایی هستند.
ماده 51 - کمیسیون‌ها موظف به اجرای طرحها وسیاستهای مصوب هیات اجرایی هستند.
ماده 52- تعداد اعضائ هر کمیسیون متناسب باشرایط به تصویب هیات اجرایی میرسد.
ماده 53- هرکمیسیون می تواند هیاترئیسهای مرکب از یک نفر هیات اجرائی و دو نفر از اعضائ کمیسیون  برای خود انتخاب می‌کند.
ماده 54 - مصوبات کمیسیون ها با رای مثبت حداقل دو سوم اعضائ رسمیت مییابد.
ماده 55 - هر کمیسیون آیین‌نامهی داخلی خود را تدوین وجهت تصویب به هیات‌اجرایی ارایه میدهد.
کمیسیونهای کانون عبارتند از:
ماده 56 - کمیسیون فرهنگی وآموزش: مسئول تهیه وتدوین مطالب مقالات و طرحهای آموزشی مورد نیاز کانون است .
ماده 57 - کمیسیون حقوقی: وظیفه دفاع از حقوق کارگران وفعالان کارگری رادر مجامع داخلی وبین المللی ، قضائی وتهیه لوایح لازم برای دفاع از آنان را برعهده دارد.
ماده 58 - کمیسیون روابط عمومی و تدارکات: وظیفهی اطلاع‌رسانی و ارتباط با تشکلها و نهادهای داخلی و بینالمللی در جهت پیشبرد اهداف کانون و نشر کتابها و جزوهها و بیانیههای کانون از طریق وسائل مختلف ارتباط جمعی وهم چنین تهیه وتدارک برگذاری مراسم وتجمعات کانون است.
جمع مشورتی
برای ایجاد هماهنگی و هم فکری بیشتر همهی اعضا و فعالان کانون در جلسههای مشورتی به گفت‌وگو و تبادل‌نظر میپردازند. جلسههای جمع مشورتی، ماهی یک بار تشکیل میشود و حضور تعدادی از اعضای هیاتاجرایی در آن لازم است.
نظرات و راه‌کارهای طرح شده در جمع مشورتی، بدون ضمانت اجرایی راهنمایی عمل ارکان مختلف کانون خواهد بود.
فصل چهارم
منابع مالی :
ماده59- منابع مالی کانون عبارت است از دریافت حق عضویتها و کمکهای مالی دریافتی که به تصویب هیات اجرایی رسیده باشد. سقف کمکها توسط مجمع عمومی هر ساله به تصویب می‌رسد. فرد یا نهاد کمک‌کننده به صورت شفاف باید با معیارهایی که در منشور کانون آمده است، منطبق باشد.
فصل پنجم
انحلال کانون
ماده 60- انحلال کانون تنها با تصویب مجمععمومی امکان‌پذیر است. دستور انحلال به وسیلهی هیات انحلال(تسویه) منتخب مجمععمومی مشخص می‌شود. این هیات وظیفهی تسویه امور کانون را برعهده خواهد داشت. روش تشکیل مجمععمومی برای انحلال همان راه‌کار تشکیل مجمع‌عمومی فوقالعادهی کانون خواهد بود.
ماده 61- کانون می‌تواند با رعایت قوانین و ضوابط مقرر در تشکل‌های دیگر که اهداف و عملیات مشابه دارند، ادغام شود.
ماده 62 – پیشنهاد ادغام باید در مجمع‌عمومی فوق‌العاده کانون قبول گردد.
این اساسنامه در پنج فصل و62 ماده و شش تبصره  در تاریخ 20/2 /1387 به تصویب مجمع عمومی رسید.
http://kanoonmodafean.blogfa.com 
Email:kanoon.m.h.kargar@gmail.com
مشاوره حقوقی تلفنی
کانون مدافعان حقوق کارگر
09329546709

هیچ نظری موجود نیست: