۲۱ خرداد ۱۳۸۹

ترس / من برادر شما نیستم

فلزبان

ترس
تو –
از بایکوت می ترسی
از افشاء
او –
از  اعتصاب می ترسد
از اتحاد

من –
از تاخیر
از جریمه
از اخراج

من برادر شما نیستم
تو –
نانت را
به دروغ
گره زده ای
              به ریا
او –
نانش را
          از بازوان ِ من می رباید
شاید-
شما برادر باشید
من!
برادر شما نیستم.

هیچ نظری موجود نیست: