۱۵ خرداد ۱۳۸۹

از خوسته های معلمان حمایت کنیم

شورای هماهنگی اتجمن های صنفی معلمان اخطار کرده است که درصورت برآورده نشدن خواسته های خود تا آخر بهمن ماه، ازروزسوم اسفند دست به اعتصاب سراسری زده تا به خواسته های خود برسد 
خواسته های معلمان که دردوسال گذشته در اعتصاب ها وگردهمایی های مختلف بیان شده است شامل اجرای قوانین مصوب در باره طرح نظام هم آهنگ پرداخت وسایر حقوق ومزایای عقب افتاده این کارگران فکری زحمت کش است.

تورم افسار گسیخته ، افزایش هزینه های زندگی همواره کارگران وزحمت کشان را تحت شدید ترین فشارها قرار میدهد واکنون با طرح های دیکته شده ای همانند طرح تحول اقتصادی که با توصیه های بانک جهانی برای خوش آیند سرمایه داران بین المللی به اجرا درمی آید آینده مزد بگیران هرچه تاریک تر می شود
معلمان که در سی سال گذشته از انواع واقسام فیلتر های سانسور وگزینش های سیاسی وایدئولوژیکی حکومتی گذشته بودند تا انسان های سربه راهی برای سیستم حکومتی باشند ،اکنون آنچنان تحت ستم های طبقاتی فرار گرفته اند که فریادهایشان نظام ستمگر طبقاتی را به چالش کشیده است
مسولان حکومتی که که برای حل مشکلات جامعه بیشتر به فکر افزودن بودجه نیروهای امنیتی وپلیسی هستند اکنون در این دور باطل گرفتار شده اند که برای مقابله با نابسامانی های اجتماعی هر ساله از بودجه های آموزشی کاسته وبر بودجه های نظامی وامنیتی بیافزایند ونمونه آن را در بودجه اخیر حکومتی شاهد هستیم غافل از اینکه با بسته شدن هرمدرسه زندانی دیگر ونیروی امنیتی فزاینده تری لازم است . راهی که هیچگاه نتوانسته است مردم را از خواسته های به حقشان باز دارد
کانون مدافعان حقوق کارگر با پشتیبانی قاطع از حقوق معلمان به عنوان کارگران فکری وزحمتکشا ن عرصه علم ودانش خواهان پشتیبانی همه کارگران وحقوق بگیران از خواسته های به حق آنان و رفع هرگونه فشارهای سیاسی و ایدئولوژیکی و سانسور درعرصه های فرهنگ وهنر است
کانون مدافعان حقوق کارگر

هیچ نظری موجود نیست: