۱۵ خرداد ۱۳۸۹

تصحیح خبر دستگیری آقای علی نجاتی

تصحیح خبر
بدین ترتیب خبر دستگیری آقای علی نجاتی که قبلا گزارش شده بود تصحیح می گردد.
شب گذشته ماموران امنیتی به منزل رییس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه وارد شده و منزل او را بازرسی کردند و خواسته بودند که او خود را به مقامات امنیتی معرفی کنند. پس از تماس آقای نجاتی با مراکز امنیتی، به او گفته شده است که بعدا به او خبر خواهند داد.

هیچ نظری موجود نیست: