۲۳ خرداد ۱۳۸۹

سفره

فلزبان

یارانه را –
هدف گرفته اند.
نان –
پاره پاره شد

لیوان لب پریده ام شکست
آب –
از نمکدانِ واژگون بالا کشید
تیر-
بر سفره نشست
سفره از هم پاشید
نمکی نیست
بپاشم –
به زخم.
من –
پاره پاره های نان
نان پاره را –
دوباره جمع می کنم
و خداوندان،
زر و زور را –
دوباره تقسیم می کنند.

هیچ نظری موجود نیست: