۱۵ خرداد ۱۳۸۹

قطعنامه كارگران ايران به مناسبت اول ماه مه روز جهانى كارگر

اول ماه مه روز همبستگى بين المللى طبقه كارگر و روز جوش و خروش كارگران در سراسر جهان براى رهايى از مشقات نظام سرمايه دارى و بيان خواسته هاى آنان جهت برپايى دنيايى عارى از ستم و استثمار است .
امسال ما كارگران مراسم اول ماه مه را در شرايطى برگزار مى كنيم كه نظام سرمايه دارى در گرداب يك بحران عظيم اقتصادى ويران كننده ترى فرورفته است و در حال دست و پا زدن براى نجات خويش از آن به سر مى برد.

بحران عظيم اقتصادى موجود و عجز دولت هاى سرمايه دارى در مهار آن و سر ريز كردن بار اين بحران بر دوش كارگران جهان، بيش از پيش گنديدگى اين نظام را پس از فروپاشى بلوك شرق و ادعاى پايان تاريخ به نمايش گذاشت و ضرورت برپايى دنيايى فارغ از مناسبات ضد انسانى نظام سرمايه دارى را به مثابه يگانه راه خلاصى بشريت از مصائب موجود در برابر كارگران وبشريت متمدن قرار داد .
اين بحران و تبعات ويرانگر آن بر زندگى و معيشت كارگران در سراسر جهان تا آنجا كه به ايران مربوط مى شود و بر خلاف بهانه تراشى هاى كارفرمايان و تبليغات قلم به دستان سرمايه ، هنوز سايه شوم خود را بر زندگى و معيشت روزمره كارگران در ايران نگسترانيده است و از نظر ما بيشترين مصائب و مشقاتى كه امروزه ما كارگران با آنها دست به گريبانيم بيش از هر چيز حاصل سيطره اقتصادى ، اجتماعى و عملكرد سرمايه دارى حاكم بر ايران است .
دستمزدهاى به شدت زير خط فقر ، اخراج و بيكار سازى گسترده كارگران ، عدم پرداخت به موقع دستمزد ميليون ها كارگر، تحميل قرار دادهاى موقت و سفيد امضاء و حاكم كردن شركت هاى پيمانكارى بر سرنوشت كارگران و بازداشت و زندانى كردن آنان تا سركوب تشكل ها و اعتراضات كارگرى و اجراى احكام قرون وسطايى شلاق عليه كارگران و رايج كردن فرم قراردادهاى برده وار جديد، مصائب و بى حقوقى هايى نيستند كه با وقوع بحران در اقتصاد جهانى وارد ايران شده باشند .اين وضعيت سال هاست كه ادامه دارد و هر ساله بر عمق و دامنه آن افزوده مى شود .
ما كارگران در مقابل اين وضعيت بغايت ضد انسانى و گسترش عمق و دامنه آن سكوت نخواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين حق حيات و هستى ما را به تباهى بكشانند . ما توليد كنندگان اصلى ثروت و نعمت در جامعه هستيم و حق مسلم خود مى دانيم تا با بالاترين استاندارد هاى حيات بشر امروز در آسايش و رفاه زندگى كنيم .
داشتن يك زندگى انسانى حق مسلم ماست و ما براى تحقق آن تمامى موانع پيش روى خود را با برپايى تشكل هاى مستقل از دولت و كارفرما و با اتكا به قدرت همبستگى مان از سر راه خويش بر خواهيم داشت .
در اين راستا ما كارگران امروز يك پارچه و متحد ، مطالبات زير را به عنوان حداقل خواسته هاى خود فرياد مى زنيم و خواهان تحقق فورى اين مطالبات هستيم

1- تامين امنيت شغلى براى همه كارگران و لغو قراردادهاى موقت و سفيد امضاء و برچيده شدن فرم هاى جديد قراردادكار
2- ماحداقل دستمزد تصويب شده ازسوى شوراى عالى كار را تحميل مرگ تدريجى برميليون ها خانواده كارگرى مى دانيم ومصرانه خواهان افزايش فورى حداقل دستمزدها براساس اعلام نظرخود كارگران ازطريق نمايندگان واقعى و تشكل هاى مستقل كارگرى هستيم .
3-برپايى تشكل هاى مستقل كارگرى ، اعتصاب ، اعتراض ، تجمع و آزادى بيان حق مسلم ماست و اين خواسته ها بايد بدون قيد و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعى كارگران به رسميت شناخته شوند .
4-دستمزدهاى معوقه كارگران بايد فورا" و بى هيچ عذر و بهانه اى پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستى به مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائى تلقى گردد و خسارت ناشى از آن به كارگران پرداخت گردد.
5-اخراج و بيكار سازى كارگران به هر بهانه اى بايد متوقف گردد و تمامى كسانى كه بيكار شده اند و يا به سن اشتغال رسيده و آماده به كار هستند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكارى متناسب با يك زندگى انسانى برخوردار شوند .
6- ما خواهان برابرى حقوق زنان و مردان در تمامى شئونات زندگى اجتماعى و اقتصادى و محو كليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان هستيم .
7- ما خواهان برخوردارى تمامى بازنشستگان از يك زندگى مرفه و بدون دغدغه اقتصادى هستيم و هرگونه تبعيض در پرداخت مستمرى بازنشستگان را قويا" محكوم مى كنيم .
8-ما ضمن اعلام حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان به عنوان كارگران فكرى ، پرستاران و ساير اقشار زحمتكش جامعه ، خود را متحد آنها مى دانيم و خواهان تحقق فورى مطالبات آنان و لغو حكم اعدام فرزاد كمانگر هستيم .
9- از آنجا كه كارگران فصلى و ساختمان به طور كامل از هرگونه قوانين تامين اجتماعى محروم هستند ، ما از اعتراضات اين بخش از طبقه كارگر براى رسيدن به حقوق انسانى آنها دفاع مى كنيم .
10-سيستم سرمايه دارى عامل كار كودكان است و تمامى كودكان بايد جداى از موقعيت اقتصادى و اجتماعى والدين ، نوع جنسيت و وابستگى هاى ملى و ن‍‍ژادى و مذهبى از امكانات آموزشى ، رفاهى و بهداشتى يكسانى برخوردار شوند.
11-ما خواهان آزادى كليه كارگران زندانى از جمله منصور اسالو و ابراهيم مددى و لغو كليه احكام صادره و توقف پيگرد هاى قضايى و امنيتى عليه فعالين كارگرى هستيم .
12- ما بدينوسيله پشتيبانى خود را از تمامى جنبش هاى آزادى خواهانه و برابرى طلب همچون جنبش دانشجويى و جنبش زنان اعلام مى داريم و دستگيرى ، محاكمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را قويا" محكوم مى كنيم .
13-ما بخشى از طبقه كارگر جهانى هستيم و اخراج و تحميل بى حقوقى مضاعف بر كارگران مهاجر افغانى و ساير مليت ها را به هر بهانه اى محكوم مى كنيم .
14-ما ضمن قدردانى از تمامى حمايت هاى بين المللى از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاى كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان مى دانيم و بيش از هر زمان ديگرى بر همبستگى بين المللى طبقه كارگر براى رهايى از مشقات نظام سرمايه دارى تاكيد مى كنيم .
15- اول ماه مه بايد تعطيل رسمى اعلام گردد و در تقويم رسمى كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزارى مراسم اين روز ملغى گردد.

زنده باد اول ماه مه
زنده باد همبستگى بين المللى طبقه كارگر
1 مه 2009
11ارديبهشت1388
 
كميته برگزارى مراسم روز جهانى كارگر:
سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه
سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه
اتحاديه آزاد كارگران ايران
هيئت بازگشايى سنديكاى كارگران نقاش و تزئينات ساختمان
شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى:
     - كميته پيگيرى ايجاد تشكل هاى كارگرى
     - كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى
     - شوراى زنان
     - جمعى از فعالين كارگرى
كانون مدافعان حقوق كارگر

هیچ نظری موجود نیست: