۱۵ خرداد ۱۳۸۹

دستگیری علی نجاتی رییس هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه

به قرار اطلاع موثق، صبح روز 18 اسفند ماه،  آقای علی نجاتی رییس هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در منزل شخصی خود توسط نیروهای انتظامی بازداشت شد. 

هفته ی قبل او نیز همراه با سایر اعضای هیات مدیره احضار شده و منزل وی مورد تفتیش قرار گرفته بود اما به دلیل غیر قانونی دانستن این شیوه ی احضار از مراجعه به وزرات اطلاعات خودداری کرده بود. سایر اعضای هیات مدیره که شخصا مراجعه کرده بودند، هر یک چند روز بازداشت شده بودند که همگی به قید کفالت آزاد شده اند. در مدت بازداشت سایر اعضای هیات مدیره، علیرغم اینکه وی در سرکار خود حاضر می شد، به اعضای بازداشتی هیات مدیره گفته شده بود که وی فراری است و شما را تنها گذاشته است تا از این طریق جو بدبینی و بی اعتمادی را بین آنان بوجود آورند.
اعضای هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در طی ماه های اخیر به کرات به دادگاه احضار شده و مورد بازپرسی قرار گرفته بودند. اتهام آنان تبلیغ علیه نظام اعلام شده است در حالی که آنان تنها برای اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها، جلوگیری از تعطیلی کارخانه، فروش زمین های حاصلخیز و خصوصی سازی آن پس از مدتها اعتصاب اقدام به تشکیل سندیکا، به عنوان تشکل مستقل خود، نموده اند.
این اقدام جمعی کارگران سبب شده است که طی چند ماه گذشته حقوقها افزایش یابد، حقوق های معوقه پرداخت شود و تعدادی از کارگران قرار دادی رسمی شوند و...

هیچ نظری موجود نیست: