۱۵ خرداد ۱۳۸۹

احضار به دادگاه

رضادهقان عضو هیات مدیره سندسکای کارگران نقاش باردیگر به دادگاه احضار شد اوسالگذشته به دلیل فعالیت جهت بازگشائی سندیکای نقاشان به مدت بیش از دوماه بازداشت بوده وسپس با قرار وثیقه آزاد گردید

هیچ نظری موجود نیست: