۱۵ خرداد ۱۳۸۹

مرگ سلمان يگانه ، اعدام ديگرگونه ي هر لحظه ي شرافت انساني

سلمان يگانه كارگر فعال و خستگي ناپذير جنبش كارگري كه به طرز دل خراشي در محل كارش در گيلان كشته شد، بار ديگر سندي شد از ميان هزاران سند ديگر؛ بر وجود مناسبات غير انساني و وحشيانه‌ي نظام سرمايه داري كه هر لحظه با كشتن لحظات زندگي و گرفتن شيره جان كارگران تنها براي تامين و تضمين سود سرمايه‌‌ي عده اي قليل ، شرافت انساني ميليون ها نيروي كار را بر دار خود خواهي قدرت‌مداران و سرمايه سالاران و حاميان سركوب‌گرش مي كشد.

سلمان يگانه، كشته شدگان معدن باب نيرو و ديگر كشته‌شدگان حوادث كار و صحنه‌ي مبارزات كارگري، قرباني اشتهاي سيري‌ناپذير سرمايه‌داري براي كسب سود بيشتر شدند.
سلمان كه عاشقانه در زنده بودنش براي اعاده حيثيت انسان‌ها و مطالبات كارگران تلاش پايان‌ناپذيري مي‌كرد، با مرگ نا‌خواسته‌ خويش نيز برگي در اسناد مبارزه طبقه‌ي كارگر شد.
براي اثبات غيرانساني بودن مناسبات سرمايه‌داري و گرامي‌داشت مبارزاتي كه  شعله‌‌ي فراراه آزادي‌خواهان و برابري‌طلبان و پايان استيلاي نظام بردگي سرمايه‌داري است، كانون مدافعان حقوق كارگر ضمن اعلام تأثرات عميق قلبي خود از مرگ رفيق سلماس يگانه وظيفه خود مي‌داند بيش از پيش براي دفاع از مطالبات كارگران و دفاع بي‌چون و چرا؛ براي رسيدن به جامعه‌اي انساني تلاش كند. تا براي هميشه، خاطره‌ها و آرمان‌هاي سلمان يگانه و ديگر زنده‌يادان كشته شده، براي رهايي طبقه كارگر؛ در خاطره‌ها و بر تارك آسمان و افق ديدگان ما بماند.
كانون مدافعان حقوق كارگر
ارديبهشت 1388

هیچ نظری موجود نیست: