۱۵ خرداد ۱۳۸۹

اعتصاب 2000 کارگر لاستیک سازی دنا

بیش از ۲۰۰۰ نفر از کارگرا ن لا ستیک سازی د ما ذر اعتراض به عدم  پرداخت خقوق در دوماهه گذشته دست به اعتصاب زدند ..کاخانه لاستیک سازی دنا که به وابستگان یکی از مقامات ارشذ نظامی واگذار شده بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان بدهی به بانک هادارد .هر چند اموال شرکت برای باز پرداخت بدهی ها کافی است اما مالک کارخانه میخواهد کارخانه را تعطیل کرده تا همانند کارخانه های خصوصی شده دیگر سر مایه ها رابه مکان سود آور تری منتقل کند.

هیچ نظری موجود نیست: