۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

فروش و تاراج اراضی کارخانه ی هفت تپه با دستور از تهران

شفیعی، مدیر عامل کارخانه ی نیشکر هفت تپه طی چند روز اخیر قصد فروش زمین های این کارخانه را داشته است. هنگامی که کارگران این کارخانه، متوجه این ماجرا می شوند، نسبت به این امر اعتراضی گسترده می کنند. در این هنگام شفیعی عنوان می کند که این عمل را طبق بخشنامه ای که از تهران و "مادر تخصصی" به اوابلاغ شده است انجام می دهد و از این رو لازم الاجرا می باشد. او عنوان کرده است که در مرحله ی اول قصد فروش 1000 هکتار از اراضی این کارخانه را دارد. اعتراضات گسترده نسبت به تاراج زمین های کارخانه و کارگران، توسط هیئت بازگشایی سندیکای طرح نیشکر هفت تپه و عموم کارگران هم چنان ادامه دارد.
«کانون مدافعان حقوق کارگر»

هیچ نظری موجود نیست: