۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

مزایده فروش زمین های نیشکر هفت تپه!

مبارزه کارگران هفت تپه علیه فروش زمین ها به پیروزی رسید!
مزایده فروش هزارهکتارزمین کشاورزی درهفت تپه دراثرمبارزه کارگران با شکست مواجه شد. اکنون نیزدردورجدیدی، آگهی مزایده هفتصد هکتاراززمین ها اعلام شده است. 

شرکت کشت و صنعت نی شکرهفت تپه زیرنظر" شرکت مادرتخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی" وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است. درتیرماه 87، طبق مصوبه هیأت دولت، این شرکت به وزارت صنایع و معادن واگذارشد که گویا قراراست تا چند ماه دیگراین تحول به طورکامل انجام گیرد.
ازآنجا که درراستای خصوصی سازی(بخوانید اختصاصی-خودی سازی) و اجرای اصل 44 قانون اساسی قراربراین است که چوب حراج به زمین ها و اموال این شرکت زده شود و به " خودی" ها واگذارشود، کارگران هفت تپه که تا کنون طی چندین مرحله اعتصاب و اعتراض موفق به دریافت بخشی ازحقوق معوقه خود شده اند، دریک حرکت اعتراضی و فشارموفق شدند اولین مزایده ی فروش زمین های این شرکت را با شکست مواجه کنند.
دراولین مزایده قراربرفروش هزارهکتارزمین بود که ناکام ماند.
اکنون آگهی مزایده ی هفتصد هکتارزمین اعلام عمومی شده است که به نظرمی رسد با توجه به اعتراض ها و فشارهای کارگران هفت تپه این بارنیزاین دسیسه خنثی شود.
نکته جالب توجه این است که برخی شرکت هایی که قصد شرکت درمزایده را داشته اند، نگران هستند و ازاینرو آنان ازخیرشرکت دراین مزایده گذشته اند!
به پیوست تصویر آگهی مزایده جهت اطلاع ارسال شده است.
شایسته است که همگان با شرکت فعالانه درمبارزه کارگران هفت تپه همکاری نمایند.

هیچ نظری موجود نیست: