۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

ادامه ی اعتصاب کارگران در پتروشیمی هرسین

کارگران شرکت فلات پارس (پیمانکار پتروشیمی هرسین) کرمانشاه هم چنان در اعتصاب به سر می برند. کارگاه تعطیل است. کارفرما تلاش می کند تا کارگران را بر سر کار برگرداند، اما از پذیرش تعهدات پیمان کاری شانه خالی می کند. پیمان کاران با برداشت حقوق کارگران هم چنان فراری هستند. شرکت پیمان کاری "قبا" نیز از پیمان کاران دست دوم فلات پارس است که حقوق کارگران را نپرداخته است.
کانون مدافعان حقوق کارگر

هیچ نظری موجود نیست: