۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

آخرین خبر از اعتراضات کارگری لاستیک سازی البرز

دیروز (22 مرداد87) کارگران لاستیک سازی البرز که مانند روزهای گذشته در محوطه کارخانه تجمع کرده بودند، به شیوه ی جدیدی از مبارزه دست زدند. آنان که با بی اعتنایی مقامات طی روزهای گذشته مواجه بودند، برای جلب نظر عابرین هر یک با یک تکه ی آهن به پشت میله های دیوار کارخانه آمده و با کوبیدن آهن به نرده سروصدا راه انداخته بودند که این سرو صدا عابرین را متوجه اعتراض آنان کرده بود و باعث تجمع زیادی از مردم در اطراف کارخانه گشت. کارگران نیز از موقعیت استفاده کرده و خواسته های خود را برای عابرین توضیح می دادند.

هیچ نظری موجود نیست: