۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

پیام ران ازولد به کارگران هفت تپه

خواهران و برادران عزیز در شرکت نیشکر هفت تپه

آی یو اف ( IUF) فدراسیون اتحادیه های جهانی، کارگران بخش مواد غذایی ، کشاورزی ، هتل ، رستوران ،خدمات و تنباکو در سراسر جهان را نمایندگی می کند . بدین وسیله من به نمایندگی از طرف اعضایمان متشکل از 373 اتحادیه در 121 کشور سراسر جهان ، همبستگی کامل خود را از مبارزات شما برای دستیابی به دستمزد ، حقوق و شان انسانی خود و خانواده هایتان اعلام می دارم.

حق کارگران برای پیوستن آزادانه به تشکل های صتفی و چانه زنی در قراردادهای دسته جمعی با کافرمایان جزو حقوق جهانی بشر محسوب می شود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است که می باید با پشتیبانی قوانین بین المللی به اجرا درآید . هیچ دولت، کارفرما و مدیری نمی تواند کارگران را از این حقوق محروم نماید.
کارگران هفت تپه با ایجاد تشکل مستقل از دولت در جهت دستیابی به حقوق خود فعالت می نمایند.
آی یو اف از این حرکت شجاعانه حمایت می کند . ما هیچگونه توهمی نسبت به واکنش مقامات حکومتی نداریم . هر تشکل مستقل استبداد را به چالش می کشد . مبارزه شما آسان نخواهد بود ، اما من قول حمایت کامل اعضایمان در سراسر جهان را به شما می دهم.
در همبستگی با شما
ران ازولد
دبیر کل

Dear Sisters and Brothers of the Haft Tapeh Sugar Company

The IUF is the international trade union federation representing workers around the world in the food, agricultural, hotel, restaurant, catering and tobacco workers. On behalf of our worldwide membership organized in 373 trade unions in 121 countries, I write to express our full solidarity with your struggle for your wages, your families, your rights and your dignity. The right of all workers to freely join trade union organizations and to bargain collectively with employers is a universal human right and is recognized as such in international human rights instruments which have the force of international law. No company, no manager, no government can deprive workers of this right.

By creating your own organization, independent of the state, the Haft Tapeh employees have created a vehicle for actively exercising this right. The IUF welcomes this courageous move. We have no illusions about the authorities'
response - every independent organization is a challenge to despotism. Your struggle will not be an easy one, but I can promise the full support of our members around the world.

Yours in solidarity
Ron Oswald
General Secretary

هیچ نظری موجود نیست: