۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

گزارش از کارخانه لاستیک سازی البرز

در بیست وپنجمین روز اعتصاب کارگران لاستیک البرز کارگران همچنان بلا تکلیف درکارخانه حضور می یابند. کارفرما که شخصی به نام شریفی است از هرگونه مذاکره‌ای با کارگران خودداری می‌کند. برطبق شنیده ها او برای زمین کارخانه مجوز ساخت شهرک مسکونی در یافت کرده وخواهان اخراج کارگران وتعطیلی کارخانه است. صاحب جدید کارخانه که آنرا در جریان خصوصی سازی‌های اخیر به دست آورده است قصد تخریب کارخانه را دارد و مواد اولیه کارخانه را در بازار فروخته و در نتیجه کارگران مواد اولیه‌اي برای کار ندارند. اما هر روز برسر کار خود حاضر شده تا از تخریب کارخانه جلوگیری کرده و امیدوارند که بتوانند دوباره کارخانه را راه اندازی کنند. كارگران نزدیک به چهار ماه است که هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده اند. کارمندان بخش اداری این کارخانه نیز با اینکه کاری برای انجام ندارند اما هر روز بر سر کار خود حاضر می‌شوند.

هیچ نظری موجود نیست: