۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

بی اطلاعی از وضعیت علیرضا ثقفی خراسانی

آقای علیرضا ثقفی خراسانی ، عضو کانون نویسندگان ایران و عضو کانون مدافعان حقوق کارگر، به دنبال یک احضار تلفنی در روز دوشنبه، ساعت 11 صبح روز سه شنبه 5 شهریور ماه به دفتر پیگیری (اطلاعات) واقع در خیابان صبا مراجعه و از آن زمان به بعد به منزل باز نگشته است و از او هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. (ساعت 12 نیمه شب روز سه شنبه) این درحالی است که در مراجعه به دفتر پیگیری، آن دفتر اظهار می دارند که ظهر روز سه شنبه تحقیق از ایشان خاتمه یافته و از آن محل خارج شده اند.

هیچ نظری موجود نیست: